Ugrás a fő tartalomra

6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.


+36 62 554 560

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Közérdekű adatok

(intézményünk a www.kozadat.hu oldalon)

Adatvédelmi szabályzat

Szegedi Szakképzési Centrum Esélyegyenlőségi terve

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre
kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az
1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

1. A közfeladatot ellátó szerv  
  hivatalos neve Szegedi Szakképzési Centrum
  székhelye 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
  postai címe 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
  telefonszáma +36 (62) 554 560
  elektronikus levélcíme foigazgato@szakkepzesszeged.hu
  honlapja https://szakkepzesszeged.hu
  ügyfélszolgálatának elérhetőségei 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

+36 (62) 554 560
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Főigazgató:
Erdélyi Margit

Kancellár:
Avramucz Mihály

Szakmai főigazgató-helyettes:
Gyömbér Márta

Gazdasági vezető:
Lencséné Urbán Ilona

Felnőttoktatásért, felnőttképzésért és gyakorlati képzésért felelős szakmai vezető:
Vilonya Sándor
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Főigazgatói titkárság:
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
+36 (62) 554 560

foigazgato@szakkepzesszeged.huÜgyfélfogadás:

H: 08:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Sze: 08:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Csü: 13:00 - 16:00
5. Testületi szerv esetén... nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló… nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok...  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv... nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok... nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere u. 6.

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Felnőttképző engedély száma: E/2020/000134
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002829
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/001423
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A Szegedi Szakképzési Centrumra vonatkozó jogszabályok

Szervezeti és Működtetési Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek… nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben... nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat

Térítési- és Tandíj Szabályzat
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,… A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke -
8. A testületi szerv... nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek… nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://szakkepzesszeged.hu/hirek
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk -
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések - 2017
Külső ellenőrzések - 2018
Külső ellenőrzések - 2019
Külső ellenőrzések - 2020
Külső ellenőrzések - 2021
Külső ellenőrzések - 2022
Külső ellenőrzések - 2023

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Alapító okirat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

 

A Szegedi Szakképzési Centrum Intézményeire vonatkozó közzétételi lista

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Évközi költségvetési beszámoló - 2015
Éves költségvetési beszámoló - 2015
Évközi költségvetési beszámoló - 2016
Költségvetési beszámoló - 2016 IV. negyedév
Éves költségvetési beszámoló - 2016
Elemi költségvetési beszámoló - 2017
Éves költségvetési beszámoló - 2017
Elemi költségvetési beszámoló - 2018
Időközi mérlegjelentés - 2018
Éves Költségvetési beszámoló - 2018
Elemi költségvetés - 2019 I.
Elemi költségvetés - 2019 II.
Éves költségvetési beszámoló - 2019
Elemi költségvetés - 2020 I.
Elemi költségvetés - 2020 II.
Éves költségvetési beszámoló - 2020
Elemi költségvetés - 2021
Éves költségvetési beszámoló - 2021
Elemi költségvetés - 2022
Éves költségvetési beszámoló - 2022
Elemi költségvetés - 2023
Elemi költségvetés - 2024
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Létszám és juttatás adatok - 2015
Létszám és juttatás adatok - 2016
Létszám és juttatás adatok - 2017
Létszám és juttatás adatok - 2018
Létszám és juttatás adatok - 2019
Létszám és juttatás adatok - 2020
Létszám és juttatás adatok - 2021
Létszám és juttatás adatok - 2022
Létszám és juttatás adatok - 2023
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

KSH - 2015 - III. negyedév
KSH - 2015 - IV. negyedév
KSH - 2015 - Éves
KSH - 2016 - I. negyedév
KSH - 2016 - II. negyedév
KSH - 2016 - III. negyedév
KSH - 2016 - IV. negyedév
KSH - 2016 - Éves
KSH - 2017 - I. negyedév
KSH - 2017 - II. negyedév
KSH - 2017 - III. negyedév
KSH - 2017 - IV. negyedév 1
KSH - 2017 - IV. negyedév 2
KSH - 2017 - Éves
KSH - 2018 - I. negyedév
KSH - 2018 - II. negyedév
KSH - 2018 - III. negyedév
KSH - 2018 - IV. negyedév
KSH - 2018 - Éves
KSH - 2019 - I. negyedév
KSH - 2019 - Éves
KSH - 2019 - Környezetvédelem
KSH - 2020 - I. negyedév
KSH - 2020 - II. negyedév
KSH - 2020 - III. negyedév
KSH - 2020 - IV. negyedév
KSH - 2020 - éves
KSH - 2020 - Környezetvédelem
KSH - 2021 - I. negyedév
KSH - 2021 - II. negyedév
KSH - 2021 - III. negyedév
KSH - 2021 - IV. negyedév
KSH - 2021 - éves
KSH - 2021 Környezetvédelem
KSH - 2022 - I. negyedév
KSH - 2022 - II. negyedév
KSH - 2022 - III. negyedév
KSH - 2022 - IV. negyedév
KSH - 2022 - éves
KSH - 2023 - I. negyedév
KSH - 2023 - II. negyedév
KSH - 2023 - III. negyedév
KSH - 2023 - IV. negyedév
KSH - 2023 - éves
KSH - 2023 - Környezetvédelem
KSH - 2024 - I. negyedév

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Projektek

Erasmus+
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

közbeszerzési terv - 2016
közbeszerzési terv - 2017
közbeszerzési terv - 2018
közbeszerzési terv - 2019
közbeszerzési terv - 2020

Intézkedési terv

ArchívumKIMIKK
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Szegedi Szakképzési Centrum

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 554 560

   E-mail: info@szakkepzesszeged.hu

   OM azonosító: 203052

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000134 | B/2020/002829


  2024Szegedi Szakképzési Centrum