KÖZÉRDEKŰ ADATOK
(intézményünk a www.kozadat.hu oldalon)

1.
A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve
Szegedi Szakképzési Centrum

székhelye
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

postai címe
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

telefon- és telefaxszáma
+36 (62) 554 560

elektronikus levélcíme
foigazgato@szakkepzesszeged.hu

honlapja
https://szakkepzesszeged.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
+36 (62) 554 560

2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Főigazgató:
Erdélyi Margit

Kancellár:
Avramucz Mihály

Szakmai főigazgató-helyettes:
Gyömbér Márta

Gazdasági vezető:
Lencséné Urbán Ilona

Intézményirányítási oszályvezető
Vilonya Sándor4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Főigazgatói titkárság

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
+36 (62) 554 560
foigazgato@szakkepzesszeged.hu

Ügyfélfogadás:
H:
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Sze:
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Cs:
13:00 - 16:00

5.
Testületi szerv esetén...
nem releváns

6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat

7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló…
nem releváns

8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok...

ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat

9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv...
nem releváns

10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok...
nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Irányító szerv:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Szegedi Szakképzési Centrumra vonatkozó jogszabályok
Szervezeti és Működtetési Szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
2.
Az országos illetékességű szervek…
nem releváns

3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
nem releváns

4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben...
nem releváns

5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,…
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti

http://www.oktatas.hu/

7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
-

8.
A testületi szerv...
nem releváns

9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek…
nem releváns

10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://szakkepzesszeged.hu/

11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
-

12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Alapító okiratok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
-

17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
-

19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/

III. Gazdálkodási adatok
1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetési beszámoló - 2015
Éves költségvetési beszámoló - 2015
Költségvetési beszámoló - 2016
Költségvetési beszámoló - 2016 IV. negyedév
Éves költségvetési beszámoló - 2016
Éves Költségvetési beszámoló - 2017
Költségvetési beszámoló - 2018
Éves Költségvetési beszámoló - 2018
Költségvetési beszámoló - 2019
Elemi költségvetés - 2019 I.
Elemi költségvetés - 2019 II.

2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és juttatás adatok - 2015
Létszám és juttatás adatok - 2016
Létszám és juttatás adatok - 2017
Létszám és juttatás adatok - 2018

3.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
-

4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

nem releváns

6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
-

7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek
Erasmus+

8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

közbeszerzési terv - 2016
közbeszerzési terv - 2017
közbeszerzési terv - 2018
közbeszerzési terv - 2019

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre

kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az

1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

Menüpontok