Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

  • Képzés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)
Leírás:

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens szakmairány)

A Gyógypedagógiai asszisztens munkáját fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel szakember/szaktanár iránymutatása mellett végzi. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igényspecifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.


A szakképesítéssel rendelkező:
‒ jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs;
‒ ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez;
‒ gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi;
‒ a szakképesítéssel rendelkező jó szövegértéssel, kommunikációs készséggel tiszta magyar beszéddel képes adekvát kommunikációra, információk gyűjtésére, empátiára, toleranciára, gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására, a szabadidős tevékenységek, munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására, differenciált bánásmódra, a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére, a felelős szaktanár/szakember által kijelölt feladatok végrehajtására.


Ajánlott minden fiatal számára, aki képes azon gyermekekkel való nevelő, oktató munkában aktívan részt venni, akik az átlag képességű gyermekektől valamilyen szempont(ok) miatt eltér(nek), így ezzel vállalják az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó, az egységes neveléstől eltérő feladatokat.

Ágazat: Pedagógia

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakképesítés megnevezése Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakm
Iskolatípus Szakgimnázium
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Pedagógia
Képzési idő 5 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Pályaalkalmassági Nem szükséges